ibni Sinanın Eserleri nelerdir


İbni Sina’nın yaptığı yapıtlar ve İbni Sina’nın eserlerini sizin için araştırdık. İbni Sina’nın eserlerini şimdi sırasıyla inceleyelim. İbni Sina’nın eserleri sırasıyla şunlardır;

Kitabü’ş-Şifa

Tüm bilim dallarını kapsayan bu eser 11 ciltten oluşmaktadır. Birçok bilim dalına ait detaylı bir şekilde oluşturulmuş bu eser bugün hala oldukça ilgi görür.

el Kanun fi’t Tıb

İbn-i Sina tüm deneyimlerini bu kitapta toplamıştır. 700 yıl boyunca Avrupa’da ders kitabı olarak okutulan bu kitap İbn-i Sina’nın en büyük eserlerindendir.

Kitabu’l-İşaret ve’t-Tenbihat

İbn-i Sina’nın kişisel görüşlerine yer verdiği bir kitaptır.

İbn-i Sina’nın bazı diğer eserleri ise şunlardır;

-Aksamu’l-Ulumi’l-Akliyye
-Risale fi’l Hudud
-İsbatu’n-Nubavve
-Risale fi’l-Kader
-el-Ahlak
-Kitab fi’s-Siyaset
-Risale fi’l-Aşk
-Hayy İbn Yakzan
-Kitabu’l-İnsaf
-el-Ahd
-el-işaretu ila İlmi’l-Mantık
-el-Hidaye
-Makale fi’n-Nefs